Obchodné podmienky internetového obchodu Plotrovenoze.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť REZ s.r.o., IČO: 53 003 608, DIČ: 2121227031, so sídlom: Kamanová 243, 956 12 Kamanová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 50880/N (ďalej len ako ,,Predávajúci") a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke Predávajúceho Plotrovenoze.sk. (Predávajúci a Kupujúci ďalej aj ako ,,Zmluvné strany")

1.2 Kupujúcim na účely týchto obchodných podmienok môže byť len podnikateľ, a to (i) osoba zapísaná v obchodnom registri, (ii) osoba zapísaná v živnostenskom registri, (iii) osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, (iv) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. 

1.3 Kupujúcim v internetovom obchode Plotrovenoze.sk môže byť len podnikateľ, nie spotrebiteľ. 

1.4. Kupujúci odoslaním objednávky v internetovom obchode Plotrovenoze.sk potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzatvorené na internetovej stránke internetového obchodu Plotrovenoze.sk, na základe ktorých Predávajúci dodáva tovar prezentovaný v tomto internetovom obchode Kupujúcemu (ďalej len ako ,,Kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. 

1.5 Tieto obchodné podmienky sú súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodli podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy použité prednostne pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. 

1.6 Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností pri výklade ustanovení týchto obchodných podmienok sa Zmluvné strany dohodli, že na Kupujúceho sa nevzťahujú žiadne ustanovenia právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa. 

1.7 Internetový obchod Plotrovenoze.sk je zameraný výlučne na predaj podnikateľom. Z toho dôvodu v internetovom obchode Plotrovenoze.sk nie je možné zrealizovať objednávku a uzatvoriť Kúpnu zmluvu ako súkromná osoba, spotrebiteľ alebo nepodnikateľ. Kupujúci je preto povinný vyplniť svoje podnikateľské údaje v procese registrácie alebo v procese objednávky v internetovom obchode Plotrovenoze.sk.

1.8 Kupujúci registráciou alebo potvrdením objednávky vyhlasuje, že je podnikateľom a tovar kupuje za účelom jeho podnikateľskej činnosti.  

2. Spôsob uzatvárania Kúpnej zmluvy

2.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu, alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára v internetovom obchode Predávajúceho Plotrovenoze.sk, alebo vo forme telefonickej objednávky Kupujúceho (ďalej len "objednávka"). 

2.2.Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie objednávky Predávajúcim Kupujúcemu. 

3. Práva a povinnosti Predávajúceho

3.1.Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite.

3.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho zaplatenie preddavku alebo zálohovej platby. V prípade nezaplatenia takéhoto preddavku alebo zálohy má Predávajúci právo na odstúpenie od zmluvy. 

4. Práva a povinnosti Kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:

(i) bezodkladne prevziať objednaný tovar;

(ii) zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru;

(iii) nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho.

(iv) potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, v akosti a na mieste dohodnutom Zmluvnými stranami.

5. Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci odošle objednaný tovar Kupujúcemu na adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke, a to poštou, oficiálnou kuriérskou spoločnosťou alebo iným subjektom, ktorý má povinnosť tovar Kupujúcemu doručiť. 

5.2 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke.

5.3 V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany Predávajúceho, Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane.

5.4 Po uplynutí lehoty 14 dní odo dňa, keď bol Kupujúci povinný tovar po prvýkrát prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak sa mu zásielka s tovarom vráti ako nedoručená. 

5.5 V prípade, ak Predávajúci odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa bodu 5.4 týchto obchodných podmienok, akákoľvek záloha alebo preddavok za dohodnutý tovar zaplatený Kupujúcim sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný Kupujúci zaplatiť Predávajúcemu. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu škody. 

5.6 Predávajúci má v prípade odstúpenia od Zmluvy pre dôvody na strane Kupujúceho právo na náhradu škody.  

5.7 Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch alebo v internetovom obchode Predávajúceho majú len informačný charakter a sú nezáväznými údajmi. 

5.8 Miesto dodania tovaru je akákoľvek adresa na území Slovenskej republiky uvedená v objednávke, na ktorú je možné doručiť tovar poštou, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

5.9 V prípade, ak Predávajúci alebo ním určený subjekt doručí tovar Kupujúcemu na miesto určené v objednávke, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní. Ak bude potrebné dodanie tovaru zopakovať z akéhokoľvek dôvodu, všetky náklady s tým spojené je povinný zaplatiť Kupujúci. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru Kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom.

5.10 Kupujúci je povinný skontrolovať tovar a jeho obal bezodkladne po jeho doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi tovaru a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru sa odporúča Kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

5.11 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote 30 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy  odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho.

5.12 V prípade, ak internetový obchod Plotrovenoze.sk obsahuje pri tovaru určenie času dodania tovaru, tieto informácie o čase dodania sú pre Predávajúceho nezáväzné a majú len informačný charakter. 

6. Kúpna cena

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len ako "kúpna cena"), a to formou platby prepravcovi pri doručovaní tovaru (tzn. dobierka) alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2 Predávajúci má právo na zmenu kúpnej ceny aj bez súhlasu Kupujúceho. Ak Kupujúci s novou cenou nesúhlasí, má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez vzniku nároku na náhradu škody alebo akejkoľvek sankcie pre obe Zmluvné strany.

6.3 V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.

6.4 Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.6 V prípade, ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny z dôvodov na strane Kupujúceho, Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha alebo preddavok na kúpnu cenu sa započíta v celej výške ako paušálna odmena Predávajúceho za spracovanie objednávky a súvisiacu administratívu.

7. Výhrada vlastníctva

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8. Zodpovednosť za vady a reklamácie

8.0 Kupujúcemu sa poskytuje 6-mesačná záruka na všetok tovar predávaný v internetovom obchode Predávajúceho Plotrovenoze.sk odo dňa doručenia tovaru Kupujúcemu.

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, na zodpovednosť za vady a nároky z vád tovaru Kupujúceho sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že záruka podľa tohto článku obchodných podmienok na nevzťahuje na tovar, ktorý má spotrebný charakter.  

8.3 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru len v prípade, ak Kupujúci reklamáciu bezodkladne uplatní u Predávajúceho. Uplatnením reklamácie na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie doručenie reklamovaného tovaru do sídla Predávajúceho spolu so sprievodným listom, ktorý bude obsahovať opis vytýkanej vady tovaru, a dokladom o zaplatení  

8.4 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.5 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu práva a nároky zo zodpovednosti za vady tovaru zanikajú.

8.6 Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 60 dní od uplatnenia reklamácie.

8.7 Kupujúci nemá právo uplatniť nároky z vád tovaru v prípade vád, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania Kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, mohol vedieť.

8.8 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

8.9 Nároky z vád tovaru Kupujúcemu zanikajú v prípade:

(i) ak Kupujúci nepredloží Predávajúcemu doklad o zaplatení alebo faktúru; 

(ii) ak Kupujúci bezodkladne neoznámi Predávajúcemu vady tovaru zistiteľné pri preberaní tovaru;

(iii) ak uplynie záručná doba;

(iv) ak ide o mechanicky poškodený tovar alebo tovar o vadu, ktorá vznikla konaním alebo opomenutím konania Kupujúceho;

(v) používania tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými vlastnosťami alebo mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar obvykle používa;

(vi) neodborného zaobchádzania, nesprávneho nastavenia, obsluhy alebo zanedbania starostlivosti o tovar;

(vii) poškodenia tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, a ak takáto dokumentácie nie je, používaním tovaru v rozpore s obvyklým užívaním, všeobecnými zásadami alebo právnymi predpismi;

(viii) poškodenia tovaru neodvrátiteľnými udalosťami alebo nepredvídateľnými udalosťami;

(ix) poškodenia tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;

(x) neodborného zásahu, poškodenia pri doprave, poškodenia vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci;

(xi) zásahu do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

9. Osobné údaje

9.1 V zmysle nariadenia GDPR sú podmienky ochrany osobných údajov upravené osobitne na tomto odkaze a Kupujúci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov v procese registrácie a objednávky osobitne. Odkaz na podmienky ochrany osobných údajov: https://www.plotrovenoze.sk/content/6-ochrana-osobnych-udajov

10. Odstúpenie od zmluvy

10.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich vyplývajúce z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy prevodom na bankový účet určený Kupujúcim.

10.2 Tieto obchodné podmienky vo svojich ustanoveniach upravujú jednotlivé prípady odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim alebo Predávajúcim. 

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Predávajúci je oprávnený meniť tieto obchodných podmienky aj bez súhlasu Kupujúceho. 

11.2.V prípade, ak je Kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3 Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

11.6.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu odoslaním objednávky, najneskôr však uzatvorením Kúpnej zmluvy.

11.7. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok platné a účinné. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvné strany sa dohodnú na inom ustanovení, ktoré bude najviac zodpovedať pôvodnému ustanoveniu.